اتاق احیا امر به معروف

در این صفحه قصد داریم تا درباره روش های احیا امر به معروف و نهی از منکر، در مسجدمان، دانشگاهمان،خانواده مان و ...  مطالبی را بازگو کنیم، تا خود ما بتوانیم در احیا این فریضه سهیم باشیم. به مرور مطالبی در این باره در این صفحه درج خواهد شد. با ماهمراه باشید.

نهال چاپ

مسجد نما